تبلیغات
I miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your Love - تاواלּI miss you...Ring my bell, ring my bellS.....Inside Your Love


مَنــ ــــــــ همیشه وقتی بَچه بؤدم بــــــــــ هےه کآر مآمآنـــــ ✘ـــــــــــــم
~خندمـ می گرفتـ....ـکـــــ میشست رؤی زمین از روی [فرش آشغالآ]
رؤ یکــــــــــےیکــــــــــے# جمعـ می کرב(:
بآ خؤدم می گفتم «چه مآدر سآده ای دآرم» مگه مآ جآروبَرقی نداریم کہ
#مآمآنـ بآ انگشتـ آشغالـ هآ رو ـجمعـ می کنه!!!تآ این ك
#بــــزرگـ شدم ؤ [غرقـ ـغمـ ؤ غصهـ هآم بودمـ] ؤبـــــــــہ
{مشكلآتمـ فکر می کردمـ}ےه لحظه به خؤدم اومدم ك دستمـ پره#
 آشغاآله ك از رؤی فرش جمعـ ـکردمـ
اون ؤقت ـیآدمـ اومد مآدرم» اون روزآ #ـغصه دآشتہ•••
♥ جمعه 4 دی 1394 ساعت 11:46 ق.ظ توسط ƒ◎яß☤ḓḓℯᾔ ℓ◎ṽℯ =^.^= نظرات()